Här var det stopp

Kort dokumentärfilm, 13 min.

"Måndag 06.30. Inte en blund. Tankarna far runt. Hur ska jag kunna försörja mina barn?"

Kortfilm utifrån intervjuer med kvinnor som blivit långtidssjuka i utmattning. 

Regi, manus och klipp Andja Arnebäck. Foto Örjan Möller. Gestaltning och manus Karin Vikberg. Gestaltning och röst Åsa Nordgren och Anna Johansen. 


No further

Short documentary film, 13 min.

"Monday 06.30. Not a wink. My thoughts are spinning. How am I going to make a living?"

Based on interviews with women who have become chronically ill due to exhaustion.

An everyday life in solitude but also a dream about togetherness. 

Director, script and cut Andja Arnebäck. Photo Örjan Möller. Design and script Karin Vikberg. Design and voice Åsa Nordgren and Anna Johansen.

  

Om filmens tema 

17 oktober 2023 skriver försäkringskassan att det är rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress. Och att det aldrig tidigare har varit så många sjukskrivna.Vart tar alla dessa människor vägen? Detta gigantiska kollektiv av sjukskrivna? Vad gör de på dagarna?

Fkassan skriver att det är kända orsaker – strukturella problem i kvinnodominerade branscher. Att en viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser.

Vad gör då samhället med denna kunskap? Kortare arbetsdag? Bättre arbetsmiljö? Nej. Restriktivare sjukförsäkringssystem. Samtidigt alla de som nyinsjuknar - tusentals - som kanske aldrig blir återställda igen. 


Reflections on the film's theme

17 October 2023, the Swedish insurance fund - Försäkringskassan - writes that there are a record number of sick leave due to stress. And that there have never before been so many people on sick leave. Where do all these people go? This gigantic collective of sick leavers? What do they do during the day?

Försäkringskassan writes that there are known causes – structural problems in female-dominated industries. That an important explanation for high sickness absence in care, school and care is an imbalance between demands and resources.

What does society then do with this knowledge? Shorter working day? Better working environment? No. More restrictive health insurance system. At the same time, all those who are newly ill - thousands - who may never recover again.

A sense of shame. Being one of those who couldn't handle the pressure. The requirement to get well quickly. The view of illness in Sweden.

With support of Kulturbryggan Konstnärsnämnden. Med stöd av Kulturbryggan.